Address

NASU Institute of Encyclopedic Research
3 Tereshchenkivska str., Kyiv, 01601, Ukraine 3, tel.: 234-19-34
esu@esu.com.ua

Editor-in-Chief

Mykola Zhelezniak