Volume 10 (2018)

Academic online encyclopedias in view of the recent information space developing

АфіліаціяAll - NASU Institute of Encyclopedic Research, Ukraine

The Encyclopedia Herald of Ukraine,
2018, Vol. 10, pp. 39-49


Annotation

The article describes the phenomenon of the electronic encyclopedia activity and investigates the electronic Internet encyclopedias created by the institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine. It has been discovered that electronic encyclopedias can be divided into several varieties, the main of which is online encyclopedias, which are highly distinguished in comparison with classical printed publications by the characteristics caused by the development of information technology. In accordance with this division, the national academic encyclopedic resources are characterized in the article. The idea of the importance of creating an online encyclopedia about the National Academy of Sciences of Ukraine is presented; it also argued that current online encyclopedias are not fully equipped with a wide range of technological opportunities for their use.

References


Alsheva, A. (2013). Pereklad nimetskoi Vikipedii yak shliakh do rozshyrennia Uanet. Mov­ni i kontseptualni kartyny svitu, 46(1), 42-48 (in Ukrainian).

Havrylyshyna N. (2016). Rehionalna entsyklopedystyka Poltavshchyny. Uman­ska starovyna, 1 (in Ukrainian).

Smolii, V., Boriak, H. (2015). Suchasna istorychna entsyklopedystyka: zdobutky i perspektyvy rozvytku. Visnyk NAN Ukrainy, 3, 44-60 (in Ukrainian).

Yalafov, F., Giliazov, I., Khabibullin, M. (2017). Metodologicheskie osnovy onlain-­entciklopedii. Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issle­dovanii, 10, 20-24 (in Russian).

Zhelezniak, M. (2017). Ukrainska elektronna entsyklopedystyka: tendentsii rozvytku ta mistse v informatsiinomu prostori derzhavy. The Encyclopedia Herald of Ukraine, 8-9, 7-21 (in Ukrainian).

Zhezhnych, P., Hirniak, M. (2012). Osoblyvosti formuvannia entsyklopedii v suchasnykh umovakh rozvytku informatsiinykh tekhnolohii. Visnyk Natsio­nalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 732 (Kompiuterni nauky ta infor­matsiini tekhno­lohii), 400-405 (in Ukrainian).


Mykola Zhelezniak, Oleksandr Ishchenko. "Academic online encyclopedias in view of the recent information space developing." The Encyclopedia Herald of Ukraine, 2018, http://evu.encyclopedia.kiev.ua/en/vol-10/academic-online-encyclopedias-in-view-of-the-recent-information-space-developing/.