Volume 4-5 (2014)

Dva vorozhykh litaka chy dva vorozhi litaky?

АфіліаціяNASU Institute of Encyclopedic Research, Ukraine

The Encyclopedia Herald of Ukraine,
2014, Volume 4-5, pp. 95-96Svitlana Ocheretianko . "Dva vorozhykh litaka chy dva vorozhi litaky?." The Encyclopedia Herald of Ukraine, 2014, http://evu.encyclopedia.kiev.ua/en/vol-4-5/dva-vorozhykh-litaka-chy-dva-vorozhi-litaky-2/.