V. Kubiiovych’s epistolary heritage: a documentary history of the Encyclopedia of Ukraine

АфіліаціяNASU Institute of Encyclopedic Research, Ukraine

The Encyclopedia Herald of Ukraine,
2014, Volume 4-5, pp. 67-71Nataliia Popovych-Kuznetsova. "V. Kubiiovych’s epistolary heritage: a documentary history of the Encyclopedia of Ukraine." The Encyclopedia Herald of Ukraine, 2014, http://evu.encyclopedia.kiev.ua/en/vol-4-5/v-kubiiovych-epistolary-heritage-a-documentary-history-of-the-encyclopedia-of-ukraine/.