Volume 8-9 (2017)

Encyclopedia publishing as a technology for promoting and propagation of human state values

АфіліаціяNASU Institute of Encyclopedic Research, Ukraine

The Encyclopedia Herald of Ukraine,
2017, Vol. 8-9, pp. 29-39


Annotation

Encyclopedias are studied in view of an effect of the encyclopedic information on the public opinion. It is noted that during the Soviet era, the most important encyclopedias, such as the Soviet Encyclopedia or the Ukrainian Soviet Encyclopedia, functioned as a strategic tool for the propaganda of communist ideo­logy, the popularization of Soviet socialism, and others like that. It is concluded that nowadays the making of national encyclopedias can be considered as an effective activity in promoting of national values in Ukrainian contemporary society.

References


Alsheva, A. (2013). Pereklad nimetskoi Vikipedii yak shliakh do rozshyrennia Uanet. Mov­ni i kontseptualni kartyny svitu, 46(1), 42-48 (in Ukrainian).

Chernysh, N. (2012). Akademik Mykola Bazhan. Redaktor. Vydavets. Entsyklopedyst. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana (In Ukrainian).

Chernysh, N. (2012). Vydavnychyi dorobok Mykoly Bazhana. Lviv: Piramida (In Ukrainian).

Kubiiovych, V., Markus, V. (1961). Dvi ukrainski entsyklopedii. New York (In Ukrainian).

Labinskyi, M. (2014). Mykola Bazhan. Malovidomi mystetski storinky. Kyiv: Krynytsia (In Ukrainian).

Murina, S. (2012). Porivnialna kharakterystyka kilkisnykh parametriv per­sonalii «Ukrainskoi radianskoi entsyklopedii», «Entsyklopedii Suchasnoi Ukrainy» ta bazy danykh elektronnoho ukrainskoho natsionalnoho bio­hrafichnoho arkhivu. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. Vernadskoho, 34, 523-531 (In Ukrainian).

Onatskyi, Y. (2016). Peredmova. In Onatskyi Y. (Ed.). Ukrainska mala en­tsyklopediia. (Vol. 1, 2-d ed. by S. Bilokin). Kyiv (In Ukrainian).


Ruslan Pylypchuk. "Encyclopedia publishing as a technology for promoting and propagation of human state values." The Encyclopedia Herald of Ukraine, 2017, http://evu.encyclopedia.kiev.ua/en/vol-8-9/encyclopedia-publishing-as-technology-for-promoting-and-propagation-of-human-state-values/.