##issue.tableOfContents##

Proceedings of the 4th International Conference "The Encyclopedia Science and Publishing in Ukraine"

Oksana Borushenko
5-12
Stanislav Bushak
13-20
Volodymyr Hrynovets, Volodymyr Synytsia, Olha Ripetska
21-21
Volodymyr Hrynovets, Olha Ripetska
22-22
Tetiana Dobko
23-27
Mykola zhelezniak, Ruslan Katsalap
28-32
Serhii Zvorskyi
33-37
Anastasia Korochkina
38-42
Konstantin Manolache, Ion Xenofontov
43-47
Konstantin Manolache, Ion Xenofontov
48-52
Iryna Matiash
53-65
Anatolii Myronchuk
66-76
Ruslan Pylypchuk
77-79
Nafisa Sirazhitdinova
80-83
Svitlana Starovoit
84-89
Nataliia Chernysh
90-98
Anatolii Shushkivskyi
99-107

Encyclopedists of modern Ukraine