Volume 8-9 (2017)
Researches in encyclopedia science

The Encyclopedia of Ukraine as an object and a source in scientific researches

Простежено оцінки різних експертів щодо «Енциклопедії українознавства», окреслено основні напрямки наукових досліджень, у яких ця енциклопедія слугує об’єктом наукової уваги або джерелом цитованої інформації.

References

Balabushka, V. (2016). Yevropeiski tradytsii v kulturi Chernihova. In Ukrainska kul­tura: perspektyvy yevrointehratsii. Innovatsiini protsesy v suchasnii kulturi: Proceedings of the science conference. Kyiv: Kyiv National University of Culture and Arts (in Ukrainian).

Beznosko, A., Storozhyk, I. (2016) Poiava avtomatyzatsii v kharchovii promyslo­vosti Ukrainy. In Naukovi zdobutky molodi – vyrishenniu problem kharchuvannia liudstva u 21 stolitti: Proceedongs of the 82th International science Conference for Young Scientists, Students, Post-graduates (Vol. 4). Kyiv: National University of Food Technologies (in Ukrainian).

Biletskyi, M. (2015). Vnesok Volodymyra Kubiiovycha v doslidzhennia sfery posluh v «Entsyklopedii ukrainoznavstva». Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova: Heohrafiia i suchasnist, 19(33), 84-91 (in Ukrainian).

Bondarchuk, T. (2013). Sotsialno-ekonomichni naslidky protektsionizmu dlia hospo­darstva Ukrainy (kinets 19 – pochatok 20 st.). Ukrainskyi sotsium, 4(47), 44-49 (in Ukrainian).

Borchuk, S. M. (2015). Ukrainska entsyklopedychna tradytsiia 20 st.: proekty, vykonavtsi, perspektyvy doslidzhennia. (Dissertation abstract). NASU Institute of History of Ukraine, Kyiv (in Ukrainian).

Burim, D., Kucheruk, O., Mavrin, O. (2007). Naukova ta vydavnycha diialnist Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka v Yevropi. Kyiv: Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. Hrushevskoho NAN Ukrainy (in Ukrainian).

Cheremska, O. (2016). Vytoky Kharkivskoi filolohichnoi shkoly i potebnianski na­tsionalno-movni tradytsii. Ukrainska mova, 2, 92-111 (in Ukrainian).

Chernysh, N. (in press). Narysy z istorii ukrainskoi entsyklopedychnoi spravy. Kyiv (in Ukrainian).

Demydenko, T. (2009). Malovidomi storinky z istorii ukrainskoi entsyklo­pe­dystyky: sproba vidrodzhennia proektu «URE» u 1944-1947 rr. Ukrainskyi istorych­nyi zbirnyk, 12, 215-224 (in Ukrainian).

Dybchuk, L. (2006). Vnesok ukrainskoi diaspory Kanady y krain Latynskoi Ameryky v rozvytok ekonomiky i kultury nezalezhnoi Ukrainy (1991–2005). (Thesis abstract). National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv (in Ukrainian).

Hel, I. Dekilka sliv do lvivskoho vydannia Entsyklopedii Ukrainoznavstva. In En­tsyklopediia ukrainoznavstva. Slovnykova chastyna (EU-2). (Vol. 1). Lviv: Shev­chenko Scientific Society (in Ukrainian).

Hlushchyk, S., Dyiak, O., Shevchuk, S. (2008). Suchasni dilovi papery. Kyiv (in Uk­rainian).

Humeniuk, O. (2011). Vzaiemyny radianskoi vlady i tserkvy na zakhidno­ukrainskykh zemliakh u 1939-1941 rokakh. Istoryko-politychni problemy su­chas­noho svitu, 23-24, 135-139 (In Ukrainian).

Kononenko, P. (2005). Ukrainoznavstvo. Kyiv. (in Ukrainian).

Konta, R. (2012). Naukovi zdobutky Zenona Kuzeli yak etnoloha – chlena Nauko­voho tovarystva im. Shevchenka: diasporna istoriohrafiia. Etnichna istoriia narodiv Yevropy, 37, 57-62 (in Ukrainian).

Krasnodemska, I. (2010). Vnesok vchenykh ukrainskoi diaspory yevropeiskykh krain u rozvytok ukrainoznavstva. (Thesis abstract). Natsionalnyi naukovo-doslidnyi instytut ukrainoznavstva MON Ukrainy, Kyiv (in Ukrainian).

Kubiiovych, V. (Ed.) (1949-1952). Entsyklopediia ukrainoznavstva: zahalna chastyna (Vols. 1-3). Muenchen, New-York: Shevchenko Scientific Society (in Ukrainian).

Kubiiovych, V., Zhukovskyi, A. (Eds.) (1954-1985). Entsyklopediia ukrainoznavstva: Slovnykova chastyna (Vols. 1-3). Paris, New-York: Shevchenko Scientific Society (in Ukrainian).

Zhukovskyi, A. (Ed.) (1995). Entsyklopediia ukrainoznavstva: Dopovnennia (Vol. 11). Paris, New-York: Shevchenko Scientific Society.
Kubiiovych, V. (1985). Meni 85. Paris, New York City (in Ukrainian).

Kubiiovych, V., Markus, V. (1961). Dvi ukrainski entsyklopedii. New York City (in Uk­rainian).

Kuza, A. (2007). Kultura leksykohrafichnoho vydannia: vykorystannia relihiinoi fra­zeolohii. Polihrafiia i vydavnycha sprava, 1(45), 110-120 (In Ukrainian).

Makar, Yu. (2007). Ukrainska diaspora: pokhodzhennia, kharakter, suchasnyi stan. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Istorychni nauky, 9, 9-19 (in Ukrainian).
Odarchenko, P. (1992). Do istorii doslidzhennia ukrainskoho narodnoho odiahu. In Uk­rainskyi narodnyi odiah. Toronto (In Ukrainian).

Onatskyi Ye. (Ed.). (2016). Ukrainska mala entsyklopediia. (Vol. 1). Kyiv (in Ukrainian).

Opatskyi, I. (2016). Nimetska viiskova administratsiia v Umani u 1918 r. (Za materialamy shchodennyka P. F. Kurinnoho). Naukovi pratsi istorychnoho fa­ku­ltetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. 45(1), 192-195 (in Ukrainian).

Panchuk H. (1999). Antroponimiia Opillia. (Thesis abstract). Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, Ternopil (in Ukrainian).

Pavliuk, I. (2016). Ukrainskomovnyi literaturno-informatsiinyi prostir Polissia, Kholm­shchyny, Pidliashshia (1917-1944) ta Volyni 1917-2000 rokiv. Sotsialni ko­munikatsii: teoriia i praktyka, 3, 13-18 (in Ukrainian).

Perednie slovo. (1949). In Entsyklopediia Ukrainoznavstva. München, New York City (in Ukrainian).

Popovych-Kuznetsova, N. (2014). Epistoliarna spadshchyna V. Kubiiovycha: dokumentalna istoriia stvorennia Entsyklopedii Ukraino­znavstva. The Encyclopedia Herald of Ukraine, 4-5, 67-71 (in Ukrainian).

Romaniv, O. (1993). Dovhyi, ternystyi shliakh ukrainstva do samopiznannia. In En­tsyklopediia ukrainoznavstva. Slovnykova chastyna (EU-2). (Vol. 1). Lviv (in Ukra­inian).

Shablii, O. (1996). Volodymyr Kubiiovych: formula zhyttia i chynu. In Volodymyr Kubiiovych. Naukovi pratsi. Paris, Lviv: Feniks, Ukrainska akademiia drukarstva (In Uk­rainian).

Shushkivskyi, A. (2014). Administratyvni odynytsi Ukrainy v «Entsyklopedii Suchasnoi Ukrainy». In M. Zhelezniak (Еd.). Proceedings of the 3d International Conference «Ukrainska entsyklopedystyka» (pp. 201–204). Kyiv: NASU Institute of Encyclopedic Research (in Ukrainian).

Skliar, V. (2015). Etnolohichna skladova suchasnoho ukrainoznavstva. Ukrainoznavstvo, 55, 44-51 (in Ukrainian).

Smolii, V., Boriak, H. (2015). Suchasna istorychna entsyklopedystyka: zdobutky i per­spektyvy rozvytku. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 3, 44-60 (in Ukrainian).

Tymoshyk, M. (2007). Istoriia vydavnychoi spravy. Kyiv (in Ukrainian).

Steblii, F. (2014). Yaroslav Isaievych – doslidnyk istorii ukrainskoho knyhovydannia. In M. Zhelezniak (Еd.). Proceedings of the 3d International Conference «Ukrainska entsyklopedystyka» (pp. 262-267). Kyiv: NASU Institute of Encyclopedic Research (in Ukrainian).

Stuparyk, B., Motsiuk V. (1995). Ideia natsionalnoi shkoly ta natsionalnoho vykhovannia v pedahohichnii dumtsi Halychyny (1772-1939 rr.). Kolomyia: Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (in Ukrainian).

Khronika Naukovoho tovarystva im. Shevchenka za chas vid 25.6.1939 – 15.3.1949 r. (1949). Vol. 75. München (In Ukrainian).
Vertii, O. (2016). Dialektyka formuvannia natsionalnykh osnovopolozhnykh pidstav suchasnoho narodoznavstva ta literaturoznavstva. Prykarpatskyi visnyk NTSh. Slovo. 2(34), 277-293 (in Ukrainian).

Vysotskyi, R. (2000). Volodymyr Kubiiovych – uchenyi, politychnyi diiach, entsyklopedyst. In Ukrainskyi almanakh (pp. 265-271). Varshava (in Ukrainian).

Zhukovskyi, A. (2009). «Entsyklopediia ukrainoznavstva». The Encyclopedia Herald of Ukraine, 1 (in Ukrainian).

Zhelezniak, M. (2014). Slovo pro Vchytelia. The Encyclopedia Herald of Ukraine, 4-5, 5-12 (in Ukrainian).

Zhelezniak, M. (2010). Vid EU do ESU. Arkhivy Ukrainy, 6, 259-264 (in Ukrainian).

Zhukovskyi, A. (1998). Pratsia Volodymyra Kubiiovycha nad vydanniam «Entsy­klopedii ukrainoznavstva». In Budivnychi NTSh y IUD: Volodymyr Kubiiovych (1900-1985), Atanas Figol (1908-1993). Kyiv: Oberehy (in Ukrainian).