Випуск 6-7 (2015)
Матеріали IV міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика»

«Українська радянська енциклопедія» (1930—1934)та її редактор М.Скрипник: маловідомі сторінки історії видавничої справи

Література

 1. Архів УН УРСР. УРЕ. Біобібліографічний словник. Літера А. — НБУВ, УР, ф. Х, спр. 4863, арк. 1—36.
 2. Варава Т. Словникові комісії УАН—ВУАН (1918—1933) // Бібліотечний вісник. — 2000. — № 2. — С. 24—27.
 3. Зяблюк М., Слободяник А. Шикуючи багатотомні ряди знань, історії, досвіду // Друк & книга. — 2003. — № 1 (3). — С. 12.
 4. Кузеля З. Дотеперішні українські енциклопедії // Енциклопедія українознавства: Систематична частина. — Т. 1. — К., 1994. — С. 9—11.
 5. Ляшко С. М. Біографічна довідкова справа в Україні (60-ті рр. XIX — 40-і рр. XX ст.): Нариси історії. — Запоріжжя, 2006. — 88 с.
 6. Миронюк Д. Видавнича діяльність редакції журналу «Украинская жизнь» (1912—1918 рр.) // Друкарство. — 2003. — № 2. — С. 93.
 7. Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. — К., 1991. — 272 с.
 8. Про завдання культурного будівництва на Україні: Резолюція X з’їзду КП (б) України // Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з’їздів і конференцій. 1918—1956. — К., 1958. — 703 с.
 9. Романів О. Довгий, тернистий шлях українства до самопізнання // Енциклопедія україно­знавства: Словникова частина. — Т. 1. — К.: Глобус, 1993. — С. 4—14.
 10. Рубльов О., Фельбаба М. Доля співробітників «УРЕ» на тлі репресивної політики 30-х років // З архівів ВУЧК — ГПУ — НКВД — КГБ. — К., 2000. — № 2/4. — С. 207—225.
 11. Українське питання / Укр. переклад, упорядкування, передмова та примітки М. Тимошика. — К., 1997. — С. 22.
 12. Фельбаба М. М. Історія проекту «Української радянської Енциклопедії» у контексті політики українізації (1927—1934 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук. — К., 2001. — 17 с.
 13. Фельбаба М. М. Нездійснений проект: з історії підготовки скрипниківської «Української радянської енциклопедії» // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. — К., 1999. — Вип. 2. — С. 362—370.
 14. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6225, арк. 9—10.
 15. Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа: історія розвитку, теоретичні засади підготовки видань. — Львів, 1998. —  С. 8.
 16. Черниш Н. І. Українське енциклопедичне книговидання: досвід ХІХ — ХХ ст. та сучасні проблеми // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. — Вип. 3. — К., 2000. — С. 187—198.
 17. Черниш Н. І. Українське енциклопедичне книговидання: маловідомі факти XIX— першої третини XX ст. // Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. — К., 2005. — Вип. 10. — С. 199—211.
 18. Черниш Н. І. Участь Михайла Грушевського у виданні «Украинский народ в его прошлом и настоящем» // Наук.-теор. конф. «Михайло Грушевський і Західна Україна»: Тези доповідей. — Львів, 1995. — С. 154—156.
 19. Черныш Н. И. Уроки издательского опыта академика Н.П. Бажана: Работа в Главной редакции Украинской Советской Энциклопедии // Книга: Исследования и  материалы. — М., 1987. — Вып. 54 — С. 106—124.