Випуск 8-9 (2017)
Дослідження з енциклопедистики

«Енциклопедія українознавства» як об’єкт і джерельна база в наукових дослідженнях

Простежено оцінки різних експертів щодо «Енциклопедії українознавства», окреслено основні напрямки наукових досліджень, у яких ця енциклопедія слугує об’єктом наукової уваги або джерелом цитованої інформації.

Література

Балабушка В. Європейські традиції в культурі Чернігова // Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі: Матеріали Всеукраїнської нау­ково-практичної конференції / КНУКіМ. Київ, 2016.

Безноско А., Сторожик І. Поява автоматизації в харчовій промисловості України // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: Матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів / НУХТ. Київ, 2016. Ч. 4.

Білецький М. Внесок Володимира Кубійовича в дослідження сфери послуг в «Енциклопедії українознавства» // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер.: Географія і сучасність. 2015. Вип. 19 (33). С. 84–91.

Бондарчук Т. Соціально-економічні наслідки протекціонізму для господарства України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Український соціум. 2013. № 4 (47). С. 44–49.

Борчук С. Українська енциклопедична традиція ХХ ст.: проекти, виконавці, перспективи дослідження: Автореф. … дис. д-ра істор. наук / Інститут історії України НАН України. Переяслав-Хмельницький, 2015.

Бурім Д., Кучерук О., Маврін О. Наукова та видавнича діяльність Наукового товариства імені Шевченка в Європі / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Гру­шевського НАН України. Київ, 2007.

Вертій О. Діалектика формування національних основоположних підстав сучасного народознавства та літературознавства // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2016. № 2 (34). C. 277–293.

Висоцький Р. Володимир Кубійович – учений, політичний діяч, енциклопедист // Український альманах. Варшава, 2000. С. 265–271.

Гель І. Декілька слів до львівського видання Енциклопедії Українознавства // Енциклопедія українознавства. Словникова частина  (ЕУ–2) / НТШ у Львові; перевид. Львів, 1993. Т. 1. C. 5–9.

Глущик С., Дияк О., Шевчук С. Сучасні ділові папери. Київ, 2008.

Гуменюк О. Взаємини радянської влади і церкви на західно­українських землях у 1939–1941 роках // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Зб. наук. ст. 2011. Т. 23–24. C. 135–139.

Демиденко Т. Маловідомі сторінки з історії української енциклопедистики: спроба відродження проекту «УРЕ» у 1944–1947 рр. // Український історичний збірник. 2009. Вип. 12. С. 215–224.

Дибчук Л. Внесок української діаспори Канади й країн Латинської Америки в розвиток економіки і культури незалежної України (1991–2005): Авто­реф. … дис. канд. істор. наук / Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова. Київ, 2006.

Енциклопедія українознавства: загальна частина: У 3-х т. / Гол. ред. В. Кубійович. Наукове товариство ім. Шевченка Мюнхен; Нью-Йорк, 1949–1952. Енциклопедія українознавства: Словникова частина: У 10-ти т. / Гол. ред. В. Кубійович, А. Жуковський; Наукове товариство ім. Шевченка. Париж; Нью-Йорк, 1954–1985. Енциклопедія українознавства. Словникова частина. Доповнення. Т. 11 / Гол. ред. А. Жуковський. Париж; Нью-Йорк, 1995.

Железняк М. Слово про Вчителя // Енциклопедичний вісник України. 2014. Число 4–5. С. 5–12.

Железняк М. Від ЕУ – до ЕСУ // Архіви України. 2010. № 6. С. 259–264.

Жуковський А. «Енциклопедія українознавства» // Енциклопедичний вісник України. 2009. Число 1. C. 14–22.

Жуковський А. Праця Володимира Кубійовича над виданням «Енциклопедії українознавства» // Будівничі НТШ й ІУД: Володимир Кубійович  (1900–1985), Атанас Фіґоль (1908–1993). Київ: Обереги, 1998.

Кононенко П. Українознавство: монографія. Київ, 2005.

Конта Р. Наукові здобутки Зенона Кузелі як етнолога – члена Наукового товариства ім. Шевченка: діаспорна історіографія // Етнічна історія народів Європи. 2012. Вип. 37. С. 57–62.

Краснодемська І. Внесок вчених української діаспори європейських країн у розвиток українознавства: Автореф. … дис. канд. істор. наук / Національний науково-дослідний інститут українознавства МОН України. Київ, 2010.

Кубійович В. Мені – 85. Париж; Нью-Йорк, 1985.

Кубійович В., Маркусь В. Дві українські енциклопедії. Нью-Йорк, 1961.

Куза А. Культура лексикографічного видання: використання релігійної фразеології // Поліграфія і видавнича справа. 2007. Вип. 1 (45). C. 110–120.

Макар Ю. Українська діаспора: походження, характер, сучасний стан // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. 2007. Вип. 9. С. 9–19.

Одарченко П. До історії дослідження українського народного одягу // Український народний одяг. Торонто, 1992.

Опацький І. Німецька військова адміністрація в Умані у 1918 р. (За матеріалами щоденника П. Ф. Курінного) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2016. Вип. 45. Т. 1. С. 192–195.

Павлюк І. Українськомовний літературно-інформаційний простір Полісся, Холмщини, Підляшшя  (1917–1944) та Волині 1917–2000 років // Соціальні комунікації: теорія і практика. 2016. № 3. C. 13–18.

Панчук Г. Антропонімія Опілля: Автореф. … дис. канд. філол. наук / Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 1999.

Переднє слово // Енциклопедія українознавства. Мюнхен; Нью-Йорк, 1949.

Попович-Кузнецова Н. Епістолярна спадщина В. Кубійовича: документальна історія створення Енциклопедії Україно­знавства // Енциклопедичний віс­ник України. 2014. Число 4–5. С. 67–71.

Романів О. Довгий, тернистий шлях українства до самопізнання // Енциклопедія українознавства. Словникова частина  (ЕУ–2) / НТШ у Львові; перевид. Львів, 1993. Т. 1.

Скляр В. Етнологічна складова сучасного українознавства // Українознавство. 2015. Вип. 55. С. 44–51.

Смолій В., Боряк Г. Сучасна історична енциклопедистика: здобутки і перспективи розвитку // Вісник Національної академії наук України. 2015. № 3. C. 44–60.

Стеблій Ф. Ярослав Ісаєвич – дослідник історії українського книговидання // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2014. С. 262–267.

Ступарик Б., Моцюк В. Ідея національної школи та національного виховання в педагогічній думці Галичини (1772–1939 рр.) / Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. Коломия, 1995.

Тимошик М. Історія видавничої справи. 2-ге вид. Київ: «Наша наука і культура», 2007.

Українська мала енциклопедія Т. 1 / Укл. Є. Онацький. Вид. 2-ге; упоряд. С. Білокінь. Київ, 2016.

Хроніка Наукового товариства ім. Шевченка за час від 25. 6. 1939 – 15. 3. 1949 р. Мюнхен, 1949. Ч. 75.

Черемська О. Витоки Харківської філологічної школи і потебнянські національно-мовні традиції // Українська мова. 2016. № 2. C. 92–111.

Черниш Н. Нариси з історії української енциклопедичної справи. Київ (у друці).

Шаблій О. Володимир Кубійович: формула життя і чину // Володимир Кубійович. Наукові праці. Париж; Львів: «Фенікс»; Українська академія друкарства, 1996.

Шушківський А. Адміністративні одиниці України в «Енциклопедії Сучасної України» // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка;  Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2014. С. 201–204.